Historia

KA 2 Samverkansgrupp är en opolitisk och fristående sammanslutning av organisationer med anknytning till Kungliga Karlskrona Kustartilleriregemente.

KA 2 Samverkansgrupp bildas formellt 1 januari 2023 genom att respektive organisationsordförande undertecknar överenskommelsen.

Respektive organisation ingår i Samverkansgruppen kalenderårsvis. Utträde ur gruppen anmäls före den 1 juli, löpande kalenderår. Medlemskap är kostnadsfritt.

KA 2 Samverkansgrupp utgörs av respektive organisationsordförande eller vice ordförande, vilka utser ordförande för samverkansgruppen. I gruppen ingår KA 2 Kamratförenings sekreterare och klubbmästare på motsvarande befattningar i gruppen. Andra personer adjungeras när gruppen så finner lämpligt.

KA 2 Samverkansgrupps syfte är att underlätta och i förekommande fall samordna de ingående organisationernas verksamhet efter respektive organisations önskemål.

KA 2 Samverkansgrupp upprättar en årlig handlingsplan som styrdokument samt en årlig redovisning av Samverkansgruppens verksamhet.