Intresserad?

( Utdrag ur stadgar paragraf 3.)

Medlemmar

Var och en som varit fast anställd, tjänstgjort vid KA2 Muldivision, har erlagt
årsavgift och somrespekterar föreningens målsättning
och stadgar äger rätt att bli medlem.
Även den som varit fast anställd vid FM, känner samhörighet med föreningen,
erlägger medlemsavgift och respekterar föreningens stadgar kan på styrelsens
framställan bli medlem.

Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person
som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa.

Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.
För mer infomation och intresseanmälan, kontakta Ulf Sejlert. ulf.sejlert@gmail.com