OS KA 2

OS KA 2

Sällskapet bildades genom Officerskårens beslut den 18 mars 1903 och övertagande av förutvarande Kungl Carlskrona Artillerikårs officerskassa, tillgångar och skulder. Sällskapet var under åren 1981-1989 sammanslaget med Karlskrona Kustartilleriregementes Officersförening.